Юридическо консултиране на фонд "Сигурност на електроенергийната система" при осъществяване на дейността му

Номер на решение: 1780/08/07/2019

Номер в АОП: 05727-2019-001

Дата на откриване: 08/07/2019

Краен срок за подаване на оферти: 17:30 ч., 15/07/2019

Юридическото консултиране се извършва под формата на устни и писмени правни консултации, анализи и изготвяне на писмени становища, подготовка на документи, вкл. кореспонденция, експертно подпомагане при провеждане на работни срещи. Юридическото консултиране ще се осъществява в съответствие с националното законодателство и при съобразяване на европейската правна рамка и включва:

1) правни услуги в областта на енергетиката;
2) правни услуги в областта на конкуренцията и държавните помощи;
3) правни услуги във връзка с производства пред европейски институции и други международни органи (без процесуално представителство);
4) други правни услуги, произтичащи от или свързани с посочените области, както и по проблеми с особена правна сложност.

Документи, свързани с процедурата:

Решение

Описание: Решение | Дата: 08/07/2019

Покана

Описание: Покана | Дата: 08/07/2019

ЕЕДОП

Описание: ЕЕДОП | Дата: 08/07/2019

Техническо предложение

Описание: Техническо предложение | Дата: 08/07/2019

Ценово предложение

Описание: Ценово предложение | Дата: 08/07/2019

Проект на договор

Описание: Проект на договор | Дата: 08/07/2019

Решение определяне на изпълнител

Описание: Решение определяне на изпълнител | Дата: 30/07/2019

Доклад на комисията

Описание: Доклад на комисията | Дата: 30/07/2019

Протокол 1

Описание: Протокол 1 | Дата: 30/07/2019

Протокол 2

Описание: Протокол 2 | Дата: 30/07/2019

Протокол 3

Описание: Протокол 3 | Дата: 30/07/2019

Протокол 4

Описание: Протокол 4 | Дата: 30/07/2019

Протокол 5

Описание: Протокол 5 | Дата: 30/07/2019