ПОКАНА за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

Дата на откриване: 09/10/2019

Краен срок за подаване на оферти: 16:00 ч., 21/10/2019

Във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране, разработване и внедряване на информационна система за управление на процесите по набиране и разходване на средства във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и определяне на индикативна прогнозна стойност за изпълнение на поръчката, Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ /ФСЕС/, уведомява всички заинтересовани лица, че могат да представят индикативни оферти по отношение изпълнението на всички дейности и процеси описани в Пазарната оценка, представляваща Приложение №1 към настоящата покана.

Всяка представена индикативна оферта следва да включва:
1) Описание (посочване) на всяка една дейност, която ще бъде извършена, съобразно Пазарната оценка, стойности с/без ДДС и обща стойност за изпълнение с/без ДДС;
2) Информация за условия (ако е приложимо) и срок за проектиране, разработване и внедряване, включително гаранции и обучение;
3) Съпроводителна документация при внедряване и др.;
4) Точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес;
5) Срок на валидност на офертата (не по-малко от 3 /три/ месеца, считано от датата на представяне на индикативната оферта);

За улеснение, офертите могат да бъдат изготвени по приложения образец.

Въпроси във връзка с провежданата пазарна консултация могат да бъдат отправяни до 15:00 ч. на 16.10.2019 г. на e-mail: d.markova@fses.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача – раздел „Пазарни консултации“.

Краен срок за подаване на офертите: 16:00 ч. на 21.10.2019 г. на e-mail: office_fses@fses.bg.

Документи, свързани с поканата:

Покана

Описание: Покана | Дата: 09/10/2019

Пазарна оценка

Описание: Пазарна оценка | Дата: 09/10/2019

Образец оферта

Описание: Образец оферта | Дата: 09/10/2019